Exporter 4 résultats :

Conference Paper

  1. [Kong-14]F. H. Kong, Liu, W. Y., Magnin, I. E., et Zhu, Y. M., « Cardiac fiber tracking using particle filtering in MRI », in IEEE International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Shenzhen, China, 2014, p. 329-33.

Thesis

  1. [Kong-16]F. H. Kong, « Research on human cardiac fiber reconstruction based on particle filtering in MRI », HIT, Harbin, 2016.
    Jury: LIU Wanyu (Dir), ZHU Yue-min, YUAN Feng, SUN Xiaogang, JIANG Shouda,YU Lijuan, SUN Jinwei (Pdt)