Exporter 11 résultats :

Journal Article

Thesis

  1. [45969]C. Y. Chu, « Estimate and Reconstruct Complex Fiber Structure of Brain Neuro in Diffusion Magnetic Resonance Imaging », HIT, Harbin, 2015.
    Jury: LIU Wanyu (Dir), YE Dong, YUAN Feng, SUN Xiaogang, JIANG Shouda,YU Lijuan, SUN Jinwei (Pdt)